Tlačiť
PDF
Mar
20

O cechu slovenských gajdošov

 

Cechová flaša
Flasa1 Flasa2 Flasa3
Flasa4 Flasa5 Flasa6
Stanovy Cechu

Stanovy občianskeho združenia "Cech slovenských gajdošov".

Článok 1
Základné ustanovenia.

 1. Názov občianskeho združenia je "Cech slovenských gajdošov" v slovenskom jazyku, "The Guild of the Slovak Bagpipers" v anglickom jazyku. Oficiálna skratka je CSG.

 2. Sídlom združenia je cechová izba, s presnou adresou: Cechová izba Centrum gájd, Oravská polhora 565, 029 47 Oravská Polhora.

Článok 2
Cieľ a činnosť.

 1. Cieľom združenia je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať tradície, vedomosti, remeselné a umelecké zdatnosti a obľubu výroby hudobných nástrojov a hry na hudobné nástroje, ako aj sociálne a kultúrne javy s nimi spojené, s dôrazom na gajdy a gajdošskú kultúru na Slovensku. Vytvárať majstrom, tovarišom a učňom Cechu slovenských gajdošov priaznivé podmienky pre zvýšenie ich aktivity a skvalitnenie ich činnosti v tejto oblasti, ako aj rozširovať ich rady hlavne o mladých ľudí a deti.

 2. Pri napĺňaní tohto cieľa najmä:

 • Zabezpečiť úzky a pravidelný vzájomný styk hudobníkov, výrobcov hudobných nástrojov medzi sebou, ako aj s odborníkmi z iných súvisiacich oblastí pre účinnú výmenu informácií.

 • Napomáhať k udržiavaniu existujúcich a vytváraniu nových herných príležitostí pre hudobníkov, koncertov, výstav a iných možností odbornej sebarealizácie členov cechu.

 • Napomáhať k propagácii, reklame a ešte väčšiemu rozšíreniu tradičnej hudby a tradičných hudobných nástrojov.

Článok 3
Členstvo

 1. Členom Cechu slovenských gajdošov môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, žijúce v Slovenskej Republike, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom CSG.

 2. Členská základňa cechu pozostáva z tovarišov a majstrov. Učni sú pridruženou skupinou osôb, ktoré nie sú ešte členmi cechu, ale prejavili záujem o problematiku, ktorej sa cech venuje, a získali ústny súhlas niektorého z majstrov, že ich vezme do učenia.

 3. O prijatí za člena cechu rozhoduje na základe písomnej, alebo ústnej žiadosti Cechová Hromada.

 4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena na základe úspešného splnenia tovarišskej alebo majstrovskej skúšky a zaplatenia príslušného poplatku. Tieto podmienky sú bližšie špecifikované v Artikulách cechu.

 5. Dokladom členstva je Majstrovský list alebo Tovarišská knižka, ktoré sú v evidencii CSG.

 6. Zánik členstva:

 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z CSG Cechovej Hromade.

 • vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Cechovej Hromady o vylúčení. V tomto prípade je bývalý člen povinný odovzdať svoj doklad, alebo doklady o členstve v CSG podľa bodu 4.

 • úmrtím člena.

 • zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov CSG

 1. Tovariš má právo najmä:
  a)podieľať sa na činnosti cechu,
  b)obracať sa na Cechovú Hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

 2. Majster má právo najmä:
  a) podieľať sa na činnosti cechu,
  b) hlasovať, voliť a byť volený do funkcií cechu. Funkciami cechu sú: prvý cechmajster, druhý cechmajster, správca, a slúžny, prípadne aj iné funkcie stanovené Cechovou Hromadou,
  c) obracať sa na Cechovú Hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  d) byť informovaný o rozhodnutiach Cechovej Hromady, zúčastňovať sa na Cechovej Hromade, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov cechu.

 3. Povinnosti členov cechu sú najmä:
  a) dodržiavať stanovy cechu,
  b) plniť rozhodnutia Cechovej Hromady
  c) aktívne sa podieľať na činnosti cechu a svedomite a kvalitne si plniť úlohy vyplývajúce z jeho postavenia v cechu.
  d) platiť členské príspevky vo výške a termíne podľa posledného rozhodnutia Cechovej Hromady.

Článok 5
Orgány cechu

Orgánmi cechu sú:

 • Cechová Hromada

 • Rada cechu

 • Prvý cechmajster

Článok 6
Cechová Hromada

 1. Cechová Hromada je najvyšším orgánom cechu a je utvorená zo všetkých majstrov cechu.

 2. Cechová Hromada najmä:
 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

 • volí a odvoláva Radu cechu a Cechmajstrov.

 • prijíma učňov za tovarišov a tovarišov za majstrov,

 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

 • rozhoduje o zrušení cechu,

 • zasadnutie Hromady Cechu zvoláva Rada Cechu podľa potreby, najmenej raz do roka. Rada cechu je povinná zvolať Cechovú Hromadu ak o to požiada najmenej desať majstrov cechu, a to najneskôr do dvoch mesiacov. Cechová Hromada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Cechová hromada rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.

Článok 7
Rada cechu

 1. Rada cechu je výkonným orgánom, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Cechovej Hromade. Riadi činnosť cechu v čase medzi zasadnutiami Cechovej Hromady.

 2. Rada cechu má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie je tri roky.

 3. Členmi Rady cechu sú:
  a) Prvý cechmajster, ktorý vedie zasadania rady cechu, a má pri hlasovaní dva hlasy.
  b) Druhý cechmajster má takisto dva hlasy a v prípade neprítomnosti Prvého cechmajstra prechádza povinnosť viesť zasadanie na neho.
  c) Správca cechu, ktorý má na starosti ekonomické záležitosti cechu.
  d) Sekretár cechu, ktorý má na starosti písomnosti cechu,
  e) Radca cechu, ktorý je členom Rady cechu bez zvláštneho určenia úloh, pokiaľ mu ich neuloží Hromada Cechu.

 4. Rada Cechu najmä
  a) riadi a zabezpečuje činnosť cechu,
  b) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Cechovej Hromady.
  c) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení cechu.
  d) rozhoduje o zrušení cechu, ak sa Cechová Hromada nezíde do troch mesiacov po jej zvolaní, aby rozhodla o zrušení cechu.
  e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie cechu.
  f) môže pre zabezpečenie činnosti cechu zamestnať pracovníka, alebo dať vykonať práce na základe zmluvy o vykonaní práce.

Článok 8
Prvý cechmajster

 1. Štatutárnym orgánom cechu je Prvý cechmajster, ktorý zastupuje cech navonok. V prípade potreby ho môže zastúpiť druhý cechmajster.

 2. Prvý cechmajster zvoláva a riadi zasadnutia Rady cechu.

Článok 9
Hospodárenie cechu

 1. Cech hospodári s hnuťeľným a nehnuteľným majetkom,

 2. Zdrojmi majetku sú:

 • členské príspevky

 • príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

 • výnosy majetku,

 • príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa cechu.

Článok 10
Zánik cechu

 1. Cech zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

 2. Ak cech zaniká rozpustením, Rada cechu ustanoví likvidátora.

 3. Pri likvidácii cechu sa najprv uhradia všetky pohľadávky cechu.

Definícia cechu

Cech slovenských gajdošov je občianske združenie. Cieľom združenia je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať tradície, vedomosti, remeselné a umelecké zdatnosti a obľubu výroby hudobných nástrojov a hry na hudobné nástroje, ako aj sociálne a kultúrne javy s nimi spojené, s dôrazom na gajdy a gajdošskú kultúru na Slovensku

 

História cechu

Cech slovenských gajdošov vznikol na podnet troch vtedy mladých zanietených folklóristov a zároveň zberateľov - výskumníkov tradičnej ľudovej tvorby. Zakladatelia tohto združenia sú Milan Rusko, Juraj Hamar a Bernard Garaj ml. Spočiatku táto organizácia mala skôr recesijný charakter avšak v súčasnoti  naberá vážnosť vo všetkých smeroch. V roku 1992 teda vznikla registrácia oraganizácie Cech slovenských gajdošov. Organizácia má svoje reguly, insígnie a cechovú izbu. V cehu sú tri spoločenstvá, ktoré majú svoj status. Základný pilier cechu tvoria cechmajstri po nich tovariši a nakoniec učni. Každý učeň a tovariš má svoju vlastnú cechovú knižku. Ich úlohou je zozbierať čo najviac "vizitácií" (potvrdení) od  majstroc cechu popritom potrdenie kde všade hral a prezentoval gajdošskú hru na gajdách. Presnejší popis konkrétnyh iniciácií je spísaný v regulách cechu.

Artikuly cechu

Aby mohol cech vo všeobecnosti fungovať musí mať potrebné pravidlá - artikuly. Slúžia predovšetkým k iniciácii učňa, tovariša alebo majstra do cechu. V prípade, že si neviete rady a chceli by ste svoje schopnosti zužitkovať pred Cechovou hromadou tak si najskôr prečítajte artikuly aby ste sa vyhli mnohým nepríjemnostiam.

Artikuly Cechu slovenských gajdošov.

Insígnie cechu

Insígnie Cechu slovenských gajdošov:

Ferula, truhlica, pečiatka, majstrovský list, tovarišská knižka, list dúverného prítela, cechová flaša.


Zaujímavosti

Festival Detva
GAJDY A ICH KULTÚRA NA SLOVENSKU
Program z cyklu hudobné dedičstvo. 

Viac informácií tu.


Páni času vydali CD s gajdošskou hudbou!
Viac sa dočítate tu.

CD obal maly


Nehaňte ľud môj je pravidelná relácia TV SME, venovaná rôznym podobám slovenského folklóru. Nový diel vychádza každý druhý týždeň.

 


1. Diel

Ľubomír Tatarka -Čalamacha
Prasačinky a gajdy


2. Diel

Marián Plavec
Nahradí fujara milenku?


3. Diel

Juraj Dufek

4. Diel

Anton Vranka

5. Diel

Jozef Luscoň

Televízor nepozerá radšej si zahrá na gajdy


Fašiangy v Príbelciach

Tvrdenie, že gajdošov spočítame na jednej ruke je mylné, iba ak by ruka mala viac ako 50 prstov.


Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii (BR) Poľana a Hriňovských lazoch získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v americkom Los Angeles. Ide o festival, ktorý udeľuje cenu za tvorivé diela z celého sveta. Film bude prezentovaný vo filmovom štúdiu Raleigh Studios, Hollywood 10. júla tohto roka. Súčasťou filmu je aj gajdošská scéna na Poľane :) 
https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE
Bližšie info: http://www.laiffawards.com/june-2016-winners.html
Príspevok poslal Mgr. Michal Machava.


Jak se hrávalo a hraje na dudy na beskydské Hrčavě u Zogatů (2005).

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/405235100041001-gajdosi-a-gajdy/Prosíme, neviete, kto by mohol byť výrobcom týchto starých gájd?

Bližšie info TU

 


Pálenica Borisa Filana

 

Rozhovor s Milanom Ruskom

a Ľubomírom Tatarkom

(Slovenský rozhlas, november 2011)

 

PrihláseniePočítadlo prístupov

TOPlist

Prehlásenie k Ochrane Osobných Údajov

Prehlásenie k ochrane osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z.

[ TU ]

Cookies

Používame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Viac informácií [ TU ]